Ellen G. White Text Files
Chapters English French  Spanish  Portuguese German Italian Romanian Russian Czech Dutch Greek Danish Swedish Hungarian Finnish Norwegian
216 1888
44 1MR 1MI
52 2MR 2MI
41 3MR 3MI
49 4MR 4MI
79 5MR 5MI
65 6MR 6MI
95 7MR 7MI
120 8MR 8MI
96 9MR 9MI
73 10MR 10MI
65 11MR 11MI
73 12MR 12MI
75 13MR 13MI
52 14MR 14MI
45 15MR 15MI
49 16MR 16MI
59 17MR 17MI
57 18MR 18MI
60 19MR 19MI
79 20MR 20MI
97 21MR 21MI
53 BC7A
4 PH113
159 SPM
476 YI
30 EGWE